مدیرعامل سمات
عملکرد شرکت‌ها نیاز به نظارت عمومی نیز دارد ۰۵ دی ۱۳۹۷

عملکرد شرکت‌ها نیاز به نظارت عمومی نیز دارد

ما با یک فاصله ۱۰ ساله از تکنولوژی روز دنیا به اهمیت داده‌های بزرگ پی بردیم و دیگر در برابر پیشرفت دنیا موضع انفعالی نداریم و با مدیریت هوشمند داده‌ها گام بزرگی رو به جلو برداریم.