مدیریت بحران
سکوت مدیریتی در برابر افکار عمومی! ۰۳ مهر ۱۳۹۷
یادداشت

سکوت مدیریتی در برابر افکار عمومی!

فاطمه شریفی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - اطلاع رسانی عمومی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران را تشکیل می دهد که برای جلوگیری از همه گیر شدن شایعه و گسترش اطلاعات نادرست لازم است آگاهی بخشی صحیح ،به موقع،جامع و کامل با هدف تقویت مشارکت رسانه ها و افکار عمومی سرلوحه بخش های مدیریتی و روابط عمومی های فعال در دستگاه های مختلف اجرایی و برنامه ریز قرار گیرد.

پنهان کاری درسازمانها بحران زاست ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
دکتراحمد یحیایی ایله ای استاددانشگاه:

پنهان کاری درسازمانها بحران زاست

اگر روابط عمومی نتواند رابطه سازمان با مردم و مشتریان را هماهنگ کند و نتواند ارتباط دوسویه برقرار کند در درازمدت بحرانهایی به سراغ سازمان می آید که حل کردن آنها کار دشواری است. همچنین اگر روابط عمومی دروغ پراکنی کند باز هم بحرانهایی ویرانگر به سراغ سازمان می آید حتی اگر روابط عمومی پنهانکاری کند و نه دروغ گویی؛ باز هم مشکلاتی گریبان سازمان را می کیرد که ممکن است تبدیل به بحران شود.

فلسه وجودی روابط عمومی غلبه بر بحران است ۲۵ تیر ۱۳۹۷
دکتر اسماعیل قدیمی استاد دانشگاه:

فلسه وجودی روابط عمومی غلبه بر بحران است

روابط عمومی واسطه سازمان و مردم و مصرف کنندگان و مشتریان است که این بخشها را وادار می کند به یک گقتمان دموکراتیک و منطقی و عقلایی که مسائل را شفاف بیان کرده و آنها را حل کنند.

جلوگیری از بحران با رصد مستمر افکار عمومی ۰۹ تیر ۱۳۹۷
یادداشت

جلوگیری از بحران با رصد مستمر افکار عمومی

همه سازمانها و ارگانها در سطوح بالاتر یعنی دولت، باید روابط عمومی ها را موظف کنند تا مستمر به رصد افکار عمومی بپردازند و رگ و ریشه های نارضایتی را پیدا کرده و حتی پیشنهادات بهبود بخش بدهند و به دیدگاه های مردم اهیمت داده و آرامش موجود را مستمر و دائم تلقی نکنند چرا که هر لحظه ممکن است مشکلی پیش آید و اوضاع از کنترل خارج شود.