مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون
مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون درگذشت ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون درگذشت

محمد شیروانی ناغانی مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون در جریان یک حادثه رانندگی درگذشت.