مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست
۱۹ مهر ۱۳۹۷
یادداشت

پست، هموار کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور

محمدحسن ترابی مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست - پست به عنوان قدیمی ترین و گسترده ترین شبکه ارتباطی کشور و عضوی از اتحادیه پستی جهانی می تواند نقش بی بدیلی در توسعه و تحرک اقتصادی و پیشرفت کشور ایفا کند.