مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست
پست، هموار کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور 11 اکتبر 2018
یادداشت

پست، هموار کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور

محمدحسن ترابی مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست - پست به عنوان قدیمی ترین و گسترده ترین شبکه ارتباطی کشور و عضوی از اتحادیه پستی جهانی می تواند نقش بی بدیلی در توسعه و تحرک اقتصادی و پیشرفت کشور ایفا کند.