مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون پرورش فکری دامغان
نشست ادبی «مشق شب» در کانون دامغان 15 اکتبر 2018
در هفته ملی کودک برگزار شد؛

نشست ادبی «مشق شب» در کانون دامغان

نشست ادبی «مشق شب» همزمان با هفته ملی کودک در مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون پرورش فکری دامغان برگزار شد.