معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
قصاب اینترنت برکنار شد ۲۱ مهر ۱۳۹۷

قصاب اینترنت برکنار شد

عبدالصمد خرم‌آبادی از طراحان فیلترینگ گسترده اینترنت، از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور برکنار شد.