معاون اسبق خبر ایرنا
حمید هوشنگی، پیشکسوت روزنامه نگاری درگذشت ۲۱ آبان ۱۳۹۷

حمید هوشنگی، پیشکسوت روزنامه نگاری درگذشت

حمید هوشنگی از پیشکسوتان و خوشنامان عرصه خبر، معاون اسبق خبر ایرنا در فاصله سال های 59 تا 64، به علت بیماری درگذشت.