معاون خبر ایرنا
معاون خبر ایرنا منصوب شد ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

معاون خبر ایرنا منصوب شد

سیدضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی طی حکمی پدرام الوندی را به عنوان معاون خبر ایرنا منصوب کرد.