معاون روابط عمومی
معاون روابط عمومی استانداری سمنان منصوب شد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

معاون روابط عمومی استانداری سمنان منصوب شد

طی حکمی و موافقت استاندار سمنان ، معاون روابط عمومی اداره کل دفتر استانداری سمنان منصوب شد.