معصومه نصیری
۰۳ آبان ۱۳۹۷
یادداشت

چگونه رژیم مصرف رسانه‌ای بگیریم؟

معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران - گفته می‌شود اطلاعاتی که یک انسان عصر رسانه در طول یک روز دریافت می کند برابر است با همه اطلاعاتی که یک انسان قرن ۱۸ در طول عمرش دریافت کرده است. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خود را بر مخاطب تحمیل می کنند که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل را سلب کرده و در نهایت او می ماند و سردرگمی و دانسته هایی که نهایت عمقشان یک بند انگشت است.