مهدی منتظرقائم
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مهدی منتظرقائم :فیلتر کردن تلگرام کاری از پیش نمی برد

تلگرام یک مقوله مخالف قدرت ملی نیست بلکه بخش زیاد مسئله این است که ما با برساختن قدرت ملی در درون حاکمیت این توفیق را که ملت بتواند به نوعی در درون ایدئولوژی و هژمونی حاکمیت عمل کند، نداشته‌ایم.