موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
فراخوان مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی 06 اکتبر 2018

فراخوان مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ هفدهم مهر ماه 1397 جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی را برگزار می نماید.