نشست ادبی‌تخصصی «مشق شب»
تجلیل از اعضای برتر کانون دامغان در نشست ادبی ۰۳ آذر ۱۳۹۷
با حضور رضا هوشمند انجام شد:

تجلیل از اعضای برتر کانون دامغان در نشست ادبی

دومین نشست ادبی‌تخصصی «مشق شب» با تجلیل از اعضای برتر کتاب‌خوان در کانون پرورش فکری دامغان برگزار شد.