همايش مسئوليت اجتماعي شركتي و فرهنگ سازماني
نقش مؤثر روابط عمومی در ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی 03 دسامبر 2018
یادداشت

نقش مؤثر روابط عمومی در ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی

دکتر محمدرضا حقیقی- مدیر روابط عمومی در هر سازمان بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کار آمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند موجب پیشرفت کاری در ادارات و سازمان ها گردد.