وزیر آموزش و پرورش
«مرتضی نظری» به عنوان «مشاور در امور مطالعات اجتماعی» منصوب شد ۱۹ دی ۱۳۹۷
با حکم وزیرآموزش و پرورش:

«مرتضی نظری» به عنوان «مشاور در امور مطالعات اجتماعی» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، «مرتضی نظری» به عنوان «مشاور در امور مطالعات اجتماعی» منصوب شد.