پزشکی قانونی دیجیتال، جرایم کامپیوتری و سرنخ‌های اینترنتی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پزشکی قانونی دیجیتال، جرایم کامپیوتری و سرنخ‌های اینترنتی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// در دنیای پزشکی قانونی دیجیتال، دستگاه‌های الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات آن به اندازه کشف یک «آلت قتاله» مهم هستند.