کارگاه یک روزه سواد رسانه ای
سواد رسانه ای نقد و نقدپذیری را در جامعه تقویت می کند ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

سواد رسانه ای نقد و نقدپذیری را در جامعه تقویت می کند

مدرس سواد رسانه ای با بیان ضرورت افزایش آگاهی مردم در خصوص رسانه ها، گفت: سواد رسانه ای نقد و نقدپذیری را در جامعه تقویت می کند.