کارگروه ساماندهی کاغذ
حفظ ارز واردات کاغذ ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری 15 مه 2019

حفظ ارز واردات کاغذ ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری

رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ از حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ خبر داد.