کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی
کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی منتشر شد ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
همراه با کتاب

کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی منتشر شد

کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی منتشر شد و در دسترس عموم علاقه مندان گرفت.