گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
نویسنده کتاب ارتباطات سیاسی درگذشت ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نویسنده کتاب ارتباطات سیاسی درگذشت

دکتر پرویز علوی که تا سال ۱۳۹۰ در گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تدریس می کرد درگذشت.