گزارش سالانه «آزادی در اینترنت»
۱۵ آبان ۱۳۹۷
گزارش سالانه از آزادی در عرصه اینترنت:

ظهور اقتدارگرایی دیجیتال

گزارش سالانه «آزادی در اینترنت» از «فریدم هاوس» (خانه آزادی) حاکی است دولت‌ها در سراسر جهان در حال سفت و سخت کردن کنترل خود روی داده‌های شهروندان و توسل به ادعای «خبر جعلی» جهت سرکوب آرای مخالفند.