مشتریان آموخته اند تبلیغات را فیلتر کنند، اما آنها هنوز هم مشغول داستان های خبری فریبنده هستند. اطمینان حاصل کنید که کمپین روابط عمومی تان با بهره گیری موثر از آنها ارتباط با مشتریان تان را فراهم آورد.

رسانه ها به دنبال داستان هایی هستند که به موقع و جالب برای خوانندگان خود باشند. شما باید مطمئن شوید که همه داستان های روابط عمومی تان مناسب این موضوع است. در اینجا برخی از چیزهایی که شما می خواهید ملاحظه کنید عبارتند از:

• شما یک محصول یا خدمت جدید را معرفی کرده اید.
• موسسه شما در یک مطالعه جدیدی شرکت کرده است.
• شما یک وب سایت جدید راه اندازی کرده اید.
• شما می خواهید پاسخ یا واکنشی نسبت به یک رویداد جاری بدهید.

مشتریان آموخته اند تبلیغات را فیلتر کنند، اما آنها هنوز هم مشغول داستان های خبری فریبنده هستند. اطمینان حاصل کنید که کمپین روابط عمومی تان با بهره گیری موثر از آنها ارتباط با مشتریان تان را فراهم آورد.