امروز یکی از مشکلات اساسی مردم معیشت است و مهمترین راه برای فائق شدن به این موضوع رشد و توسعه و گذر از موانع آن است. این کارشناس صنعت گفت :آیت اله رییسی در قوه قضاییه نشان دادند که به تولید و رفع رکود ها و موانع این حوزه آشنا، علاقمند و واقف هستند. آیت […]

امروز یکی از مشکلات اساسی مردم معیشت است و مهمترین راه برای فائق شدن به این موضوع رشد و توسعه و گذر از موانع آن است.
این کارشناس صنعت گفت :آیت اله رییسی در قوه قضاییه نشان دادند که به تولید و رفع رکود ها و موانع این حوزه آشنا، علاقمند و واقف هستند. آیت اله رییسی در قوه قضاییه با اینکه رسالت اولیه ی آن تولید نیست با بازدید از کارخانه ها، صنایع کوچک و بزرگ صحبت با کارگران و کار آفرینان را ازاولویت های سفر های استانی شان قرارداده و در مدت ۲ سال اخیر بیش از ۲۰۰۰ کارخانه تعطیل را بازگشایی و با رفع مشکلات، به چرخه تولید بازگردانده اند.
ایشان با حضور و یا ورود به مشکلات کارخانه ها و صنایع تولیدی ازجمله کارخانه های ماشین سازی اراک، سبلان، ایران ترانسفو، قند یاسوج و… و همینطور حل مشکلات کارخانه های متعدد و در شهرهای مختلف ایران موفق به بازگشایی و رفع موانع تولید در این ۲۰۰۰ کارخانه شده اند.
این عدد خیلی مهم است ۲۰۰۰ کارخانه یعنی ده ها هزار نفر کارگر ، ده ها هزار شغل ، ده ها هزار خانواده و از همه مهمتر یعنی اینکه دوباره چرخه کارخانه و صنعت بچرخد.
دیدگاه های آیت اله رییسی در برخورد با واگذاری های غیر اصولی در خصوصی سازی ها و همچنین بی جاذبه کردن اقتصاد غیرمولد و ایجاد جریان سرمایه گذاری های جذاب و مولد در صنعت نشانگر مسیر روشنی برای آینده کشور بوده و انشاا… با برنامه های ویژه ، قابل اجرا و توانایی رفع مشکلات عرصه تولید در جایگاه ریاست قوه اجراییه ی کشور نوید روزهای بهتری برای صنعت و تولید شاهدیم.
هم اکنون صنعت ،تولید، اقتصاد و معیشت مردم نیازمند یک انسان شجاع و جسور می باشد تا بتواند صنایع کوچک و بزرگ را راه بیاندازد، ارتباط آنها را ایجاد کند، سرمایه های کشور را به عرصه تولید وارد کند ، سرمایه گذاران را دلگرم به سرمایه گذاری در عرصه های مولد کند، اشتغال برای جوانان نه در شعار که در عمل به ظهور برساند و قطعا آیت اله رییسی تمامی این ویژگی ها را دارد.
مقام معظم رهبری در چند سال اخیر نامگذاری هرسال را با کلید واژه و رمز «تولید» گذاشته اند و تولید یکی از اساسی ترین شاخه های اقتصاد بوده که رونق و رفع موانع آن باعث رشد اقتصادی گردیده و در زندگی مردم به صورت ملموس نمایانگر می گردد که به زودی انشاله شاهد آن خواهیم بود.