« کاهش اعتماد عمومی»   به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم”  دکتر  قربانعلی تنگ شیر  مدرس دانشگاه گفت: نکاتی که باید سریعاً به دولت یادآوری کرد جلب اعتماد ملی است آمار کاهش مشارکت در انتخابات – احساس بی پناهی و بی کسی  جامعه و نشنیدن صدا مردم همه اینها به آمار کاهش […]

          « کاهش اعتماد عمومی»

  به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم”  دکتر  قربانعلی تنگ شیر  مدرس دانشگاه گفت:

نکاتی که باید سریعاً به دولت یادآوری کرد جلب اعتماد ملی است آمار کاهش مشارکت در انتخابات – احساس بی پناهی و بی کسی  جامعه و نشنیدن صدا مردم همه اینها به آمار کاهش اعتماد عمومی افزوده میشود و در نتیجه آرامش عمومی از بین میرود. عدم توجه  به نهادهای مدنی و صنفی از جمله روابط عمومی  باعث عدم اعتماد به دولت میشود زیرا آنها دقیق ترین و میدانی ترین  اطلاعات صنف واعضاء خود را دارند . باید برای اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی میدان دادن به تشکل های مدنی و صنفی و رایزنی با آنها را برای پیشبرد امور مهم  دانست. تمام دولت های موفق دردنیا اول جلب اعتماد عمومی را برنامه ریزی کردنند سپس به آرامش  عمومی دست یافتند.  در ایجاد اعتماد عمومی روابط عمومی می توانند نقش ارزنده ای داشته باشند زیرا آنها می توانند در ایجاد و حفظ شهرت کمک شایسته را انجام دهند.