آرش محبی
اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران منتشر شد 22 اکتبر 2018
همراه با کتاب

اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران منتشر شد

اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران با نام برند رسانه ( چیستی، چرایی و چگونگی) اثر آرش محبی منتشر شد.