استاد سیدکمال الدین هادیان
چاپ کتاب «ارتباطات بین الملل و تغییر گفتمان قدرت» 25 سپتامبر 2018
همراه با کتاب

چاپ کتاب «ارتباطات بین الملل و تغییر گفتمان قدرت»

کتاب «ارتباطات بین الملل و تغییر گفتمان قدرت» نوشته استاد سیدکمال الدین هادیان توسط انتشارات فرس به چاپ رسید.