اطلاعيه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ كنفرانس‌هاي‌ خبري‌
ابزارهاي‌ عمده‌ ارتباطات‌ ‌ 29 اکتبر 2018
دانستنی های روابط عمومی

ابزارهاي‌ عمده‌ ارتباطات‌ ‌

فعاليت‌ مطبوعاتي شامل‌ اطلاعيه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ كنفرانس‌هاي‌ خبري‌، گزيده‌ اظهارنظرها، مقالات‌ تحقيقي‌ و ديگر مطالبي‌ كه‌ به‌ منظور انتشار، به‌ رسانه‌ها ارسال‌ مي‌شود.