امریکا
حمایت گروه های روابط عمومی و بازاریابی امریکا از روزنامه نگاران 26 آگوست 2018

حمایت گروه های روابط عمومی و بازاریابی امریکا از روزنامه نگاران

انجمن روابط عمومی امریکا و نه گروه ارتباطی و گروه های بازاریابی دیگر، حمایت خود را از قدرت چهارم در آمریکا اعلام نمودند.