امیرحسین بهروز
۱۷ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور شد

امیرحسین بهروز به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور انتخاب شد.