امیرحسین شمشادی
انتصاب “مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل” شورای عالی استانها 14 ژانویه 2019
انتصابات

انتصاب “مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل” شورای عالی استانها

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شورایعالی استانها منصوب کرد.

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها 26 سپتامبر 2018
انتصابات

انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای عالی استان ها

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها منصوب کرد.