امیر هوشنگی
حمید هوشنگی، پیشکسوت روزنامه نگاری درگذشت 12 نوامبر 2018

حمید هوشنگی، پیشکسوت روزنامه نگاری درگذشت

حمید هوشنگی از پیشکسوتان و خوشنامان عرصه خبر، معاون اسبق خبر ایرنا در فاصله سال های 59 تا 64، به علت بیماری درگذشت.