انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان
آتش بی اعتمادی بر انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان 11 سپتامبر 2018
مقالات روابط عمومی

آتش بی اعتمادی بر انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان

توپخانه دشمن در میدان جنگ رسانه ای ، این روزها مرتب به شلیک پی در پی اخباری می پردازد که قلب افکار عمومی ایران را نشانه رفته و در پی فرو ریختن دیوار اعتماد و اتحاد یک ملت است.