انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مازندران
اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان شناخته شدند ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
با حضور استاندار مازندران؛

اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان شناخته شدند

انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مازندران برگزار شد و از کل آراء ماخوذه، 139 برگه صحیح، 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و 2 نفر به عنوان اعضاء علی البدل شناخته شدند. ‎