اندی رونی
ویروس روزنامه نگاری 12 نوامبر 2018

ویروس روزنامه نگاری

روزنامه نگاری ویروسی است که اگر وارد بدن یک انسان شود تا آخرین دم واپسین اورا رها نخواهد ساخت.