اولین نشست رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های معدنی زیر مجموعه وزارت صمت
هم اندیشی مرکز روابط عمومی وزارت صنعت با سازمان های معدنی 06 نوامبر 2018

هم اندیشی مرکز روابط عمومی وزارت صنعت با سازمان های معدنی

اولین نشست رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های معدنی زیر مجموعه وزارت صمت برگزار شد.