بازی های کامیپیوتری
گسترش بازی های دیجیتالی در ایران و کاهش سن بازیکنان 04 جولای 2018

گسترش بازی های دیجیتالی در ایران و کاهش سن بازیکنان

در گزارش جدید این مرکز درباره بازی های کامپیوتری که مربوط به سال ۹۴ تا ۹۶ خورشیدی است، میانگین سن بازیکنان، سه سال نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده و به نوزده سال رسیده است.