بازی های کامیپیوتری
۱۳ تیر ۱۳۹۷

گسترش بازی های دیجیتالی در ایران و کاهش سن بازیکنان

در گزارش جدید این مرکز درباره بازی های کامپیوتری که مربوط به سال ۹۴ تا ۹۶ خورشیدی است، میانگین سن بازیکنان، سه سال نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده و به نوزده سال رسیده است.