با حکم وزیر فرهنگ حجت الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی شد
۰۹ بهمن ۱۴۰۰

با حکم وزیر فرهنگ حجت الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی شد

با حکم وزیر فرهنگ
حجت الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی شد