بزرگداشت استاد دكتر حامي
مجتمع رنگدانه، نانو نخ و گرانول سيرجان حامي دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن 25 سپتامبر 2018

مجتمع رنگدانه، نانو نخ و گرانول سيرجان حامي دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن

مجتمع رنگدانه، نانو نخ و گرانول سيرجان حامي دهمين كنفرانس ملي بتن و شانزدهمين همايش روز بتن است که طی روزهای 15 و 16مهرماه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و بزرگداشت استاد دكتر حامي برگزار می شود.