تایماز سید مصطفایی
آغاز به کار دبیرخانه سومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران 02 فوریه 2019

آغاز به کار دبیرخانه سومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران

دبیرخانه سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران آغاز به کار نمود.