تخصصی روابط عمومی
سالنامه ۱۳۹۷ تخصصی روابط عمومی ایران انتشار یافت 04 مه 2018
با تلاش انتشارات کارگزار روابط عمومی

سالنامه ۱۳۹۷ تخصصی روابط عمومی ایران انتشار یافت

در این سالنامه تخصصی مخاطب با کامل ترین روزنگار و وقایع، مناسبت ها و رویدادهای حوزه روابط عمومی مواجه می شود که منطبق بر دانایی محوری بوده و با رویکردی آموزشی به ارایه نکات کاربردی و موردنیاز اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی کشور پرداخته شده است.