تولید گزارش خبری
خبرنگاری موبایلی 24 فوریه 2018

خبرنگاری موبایلی

انتشارات ثانیه کتاب «خبرنگاری موبایلی» اثر «ایوو بوروم» و «استیون کویین» ترجمة دکتر «احسان بخشنده» را منتشر کرد.