تکریم ارباب رجوع
۲۲ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

کتاب «تکریم ارباب رجوع» منتشر شد

کتاب «تکریم ارباب رجوع» تالیف سعید معادی در 80 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی و با و حمایت مشارکت روابط عمومی بانک صادرات ایران منتشر شد.