تیترهای عمومی
مؤلفه های بهتر نوشتن تیترهای بهتر 10 دسامبر 2018
نتایج به دست آمده از بررسی یک میلیون تیتر و عنوان

مؤلفه های بهتر نوشتن تیترهای بهتر

پس از نزدیک شدن به یک میلیون تیتر ذخیره شده در سیستم، کنجکاو شدیم تا ببینیم چه مؤلفه هایی می توانند به نوشتن تیترهای بهتر کمک کنند. بیش از همه به دنبال آن بودیم که بفهمیم: چه چیزی باعث خواهد شد تا یک عنوان دفعات بیشتری به اشتراک گذاشته شود.