تیترهای عمومی
۱۹ آذر ۱۳۹۷
نتایج به دست آمده از بررسی یک میلیون تیتر و عنوان

مؤلفه های بهتر نوشتن تیترهای بهتر

پس از نزدیک شدن به یک میلیون تیتر ذخیره شده در سیستم، کنجکاو شدیم تا ببینیم چه مؤلفه هایی می توانند به نوشتن تیترهای بهتر کمک کنند. بیش از همه به دنبال آن بودیم که بفهمیم: چه چیزی باعث خواهد شد تا یک عنوان دفعات بیشتری به اشتراک گذاشته شود.