حل مساله کاهش تاب آوری اجتماعی نیازمند عزم ملی، همسویی و تمرکز دستگاه های اجرایی براین مقوله اساسی است
۰۱ بهمن ۱۴۰۰

حل مساله کاهش تاب آوری اجتماعی نیازمند عزم ملی، همسویی و تمرکز دستگاه های اجرایی براین مقوله اساسی است

حل مساله کاهش تاب آوری اجتماعی نیازمند عزم ملی، همسویی و تمرکز دستگاه های اجرایی براین مقوله اساسی است که باید بتدریج با افزایش سرمایه اجتماعی برطرف شود به همین جهت توصیه می کنم، نامگذاری سالهای آتی به مقوله ارتقای سرمایه اجماعی و تاب آوری اجتماعی اختصاص یابد. دکتر امیرمسعود امیرمظاهری در نشست های دوشنبه […]