حمد حسین زادگان
سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد 29 دسامبر 2018
انتصابات

سرپرست روابط عمومی استانداری مازندران منصوب شد

«عباس مهدوی» در حکمی از سوی احمد حسین زادگان استاندار مازندران به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب شد.