خاندان آل سعود
ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود 06 نوامبر 2018
دانشگاه هاروارد دعوت از ترکی فیصل برای حضور در یک همایش را پس گرفت

ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود

ماشین تبلیغات و روابط عمومی مهمترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی - در خاندان آل سعود، ورزش تبدیل به ماشین تبلیغات و روابط عمومی و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی‌شان شده است، این را دنبال کردن رد پای این کشور در عرصه سرمایه‌گذاری‌هایش به وضوح نشان می‌دهد.