خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت

خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت   با هدف جلب رضایت مشتریان، دامنه کاربرد خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران مبتنی بر بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات رفاه کارت، افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با استفاده از […]