دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دفاع رساله دکترای هادی البرزی 11 سپتامبر 2018

دفاع رساله دکترای هادی البرزی

هادی البرزی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه از رساله دکترای خود در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دفاع کرد.