دومین جایزه مسئولیت اجتماعی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی تأکید کرد:

نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی

عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بر نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی تأکید کرد.