دکتر عبدالملکی با تاکید بر حفظ کرامت زنان ؛ بهبود رفاه زنان شاغل از اولویت های مهم دولت سیزدهم است
۰۹ بهمن ۱۴۰۰

دکتر عبدالملکی با تاکید بر حفظ کرامت زنان ؛ بهبود رفاه زنان شاغل از اولویت های مهم دولت سیزدهم است

دکتر عبدالملکی با تاکید بر حفظ کرامت زنان ؛
بهبود رفاه زنان شاغل از اولویت های مهم دولت سیزدهم است